Dla najmłodszych dzieci

 

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • diagnoza według Pofilu Psychoedukacyjnego
 • badanie prognostyczne dzieci 5 i 6 letnich
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka
 • diagnoza i terapia metodą terapii sensorycznej
 • terapia pedagogiczna i logopedyczna, behawioralna
 • arteterapia
 • Metoda Tomatisa


Dla dzieci i młodzieży

 • badanie dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii),
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • Metoda Tomatisa
 • terapia pedagogiczna
 • diagnoza i terapia metodą terapii sensorycznej
 • arteterapia
 • konsultacje psychologiczne
 • praca z uczniem zdolnym
 • doradztwo personalne i zawodowe


Dla dorosłych

 • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
 • doradztwo personalne i zawodowe
 • badania specjalistyczne (diagnostyczne, kwalifikacyjne itp.)
 • terapia poznawczo - behawioralna
 • Metoda Tomatisa


Dla rodziców

 • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
 • terapia rodzin
 • warsztaty, treningi, wykłady, prelekcje


Dla nauczycieli

 • wspomaganie nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • warsztaty, treningi, wykłady, prelekcje
 • upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, zawodoznawczej i prozdrowotnej